Facebook

Reacties





Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!



ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nl



Bankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Project Jamwelly Nursery- en Primary school

Click here for English version

1. Onderwijs voor de kinderen van Jamwelly:

Vorig jaar (2020) kreeg onze stichting Onderwijs voor Gambia een noodvraag uit het dorp Jamwelly in Gambia. Door het ontbreken van scholen in het eigen dorp en de te grote afstand tot scholen in naburige dorpen groeiden veel kinderen van het dorp op zonder onderwijs. 
Een aantal jaren geleden hebben de Alkalo en het dorpscomité het initiatief genomen voor een eigen Nursery- en Primary school.
Het schooljaar 2020-2021 heeft de school inmiddels twee Nursery klassen en twee Primary klassen
Echter de school heeft maar vier leslokalen waarvan twee veel te klein zijn.
De community van Jamwelly is straatarm en heeft geen geld om zelf extra acoommodatie te realiseren.
Ook de overheid van Gambia heeft daarvoor geen geld.
Zonder meer accommodatie dreigt de school te stagneren waardoor de kinderen na Primary-2 niet kunnen doorschuiven naar hogere klassen met als gevolg dat de kinderen alsnog moeten stoppen met onderwijs.
Daardoor dreigt voor deze kinderen een toekomst in dezelfde grote armoede als hun ouders en grootouders en de generaties daarvoor.
Zonder onderwijs zullen de meeste kinderen kansloos zijn in hun leven.

Onze stichting Onderwijs voor Gambia wil de school graag helpen met realisatie van meer accommodatie, maar heeft daarvoor nog onvoldoende middelen.

 

2. Het dorp Jamwelly:

Jamwelly is een dorp zoals er zoveel zijn in Gambia, bouwvallige huisjes achter omheiningen van verroeste golfplaten, zandwegen vol kuilen en vooral veel kinderen.
Het dorp heeft ongeveer 2.500 inwoners en meer dan de helft daarvan is jonger dan 15 jaar.
De mensen leven van kleinschalige tuinbouw en handel en soms wat dagarbeid.
Weinig mensen hebben een vaste baan en een regulier inkomen.
De mensen zijn straatarm; de armoede wordt van generatie op generatie doorgegeven en het lijkt onmogelijk voor jonge generaties om daaraan te ontkomen.
Het gebrek aan onderwijs en ontwikkeling is een belangrijke oorzaak van de armoede.
De meeste ouderen zijn nooit naar school geweest en door het ontbreken van schoolfaciliteiten gaan  veel jongeren van het dorp ook niet naar school.
Scholen in andere dorpen zijn te ver; bovendien hebben die scholen voor de meeste kinderen van Jamwelly geen plaats.

De Alkalo (burgemeester) van het dorp en het dorps comité hebben zes jaar geleden een het initiatief genomen om schoolfaciliteiten in het dorp te realiseren.


3. De school van Jamwelly:

De Alkalo heeft een groot stuk grond (ongeveer 5.400 m2) beschikbaar gesteld aan de school.
Daarop staan nu twee armoedige schoolgebouwen.
Een klein schoolgebouw met twee leslokalen van 25 m2 en een wat groter schoolgebouw met twee leslokalen van 40 m2. Verder staat op het schoolterrein een klein toiletgebouw dat veel te beperkt is en in erg slechte staat verkeert.
Al deze accommodatie is met veel inzet van de community van Jamwelly en financiële hulp van toeristen en andere kleine donateurs tot stand gekomen.
Michelle Gomez, het hoofd van de school, heeft de school de naam "Hope Academic Center" gegeven.

Het schooljaar 2020-2021 heeft Hope Academic Center twee Nursery klassen en twee Primary klassen (de twee laagste Primary klassen) met in totaal zo'n 150 kinderen.
Maar de school moet de komende jaren groeien naar een volwaardige school met zes Primary klassen en voor al deze klassen zijn leslokalen nodig.
Ingaande schooljaar 2020-2021 is het al urgent om meer leslokalen te hebben.

Welke ontwikkelingen zijn nodig voor de school?
- Acht nieuwe leslokalen
- Kantoorruimte, opslagruimte en een ruimte voor de onderwijzers
- Goede toilet-voorzieningen
- Een omheining rondom het schoolterrein.
Verder is het belangrijk dat de school kan beschikken over een eigen watervoorziening; nu moet water vanuit een openbare tap met jerrycans naar school worden gesleept..


4. De twee grote uitdagingen voor de school:

De twee grote uitdagingen voor Hope Academic Center in Jamwelly zijn:
- realiseren van voldoende schoolaccommodatie
- zelfredzaam worden zodat de school zonder hulp van buiten de community kan draaien.

Zelfredzaamheid betekent dat de school voldoende middelen ontvangt voor de salarissen van de leerkrachten en voor de andere schoolkosten.
Belangrijk is dat de leerkrachten van de school een volwaardig salaris krijgen zodat ze hun tijd en aandacht volledig aan de school kunnen besteden hetgeen essentieel is voor de kwaliteit van het onderwijs.

Het is verstandig om voor deze uitdagingen twee projecten te starten te weten een project om gefaseerd de noodzakelijke school-accommodatie te realiseren en een project om de school te helpen met het zelfredzaam worden.


5. Project schoolaccommodatie:

Voor de onder punt 3 genoemde accommodatie is naar verwachting 86.500 euro nodig.
Als zo'n bedrag niet in één keer verworven kan worden zal voor een gefaseerde aanpak moeten worden gekozen.
Vanwege de urgentie van meer leslokalen zal dan gestart worden met een schoolgebouw met 4 leslokalen.
Vervolgens zal een nieuw toiletgebouw worden neergezet met aparte toiletten voor meisjes, jongens, vrouwelijke leerkrachten en manlijke leerkrachten.
Zodra daarna weer voldoende middelen beschikbaar zijn zal een tweede schoolgebouw worden neergezet met daarin opnieuw vier leslokalen, kantoor- en opslagruimte en een kamer voor de leerkrachten.

Het is handig om, voordat de bouw van het eerste schoolgebouw start, via een eigen borehole water beschikbaar te hebben.

Parallel aan bovengenoemde activiteiten kan gewerkt worden aan een omheining rond het schoolterrein. Deze omheining is belangrijk voor de veiligheid van de kinderen en van de schoolaccommodatie.
Ook zal het grootste van de twee huidige schoolgebouwen worden gerenoveerd en worden ingericht als bibliotheek en ruimte voor speciale lessen/activiteiten.


6. Project exploitatie en zelfredzaamheid

Voor het schooljaar 2020-2021, waarin de school twee Nursery-klassen en twee Primary-klassen heeft met in totaal zo'n 150 leerlingen, heeft de school voor de exploitatie ongeveer 8.000 euro nodig.
De komende vier schooljaren komt er elk schooljaar een hogere Primary-klas bij, waardoor de exploitatie-kosten elk jaar met 1.500 euro toenemen om vanaf schooljaar 2024-2025 op zo'n 14.000 euro uit te komen.
Voor de vijf schooljaren 2020-2021 t/m 2024-2025 is voor de exploitatie in totaal 61.000 euro nodig, ofwel gemiddeld per jaar 12.200 euro.

Het zou enorm fijn zijn als de de ouders deze vijf jaren worden geholpen met een deel van de door hen te betalen school fees en als de community kan worden geholpen met het opzetten van bedrijvigheid waarmee geld voor de school kan worden verdiend.
Ons streven is om 100 of meer sponsors te vinden die vijf jaar lang zo mogelijk 100 euro willen doneren; dit geeft dan gedurende vijf jaar jaarlijks minimaal 10.000 euro voor support van de ouders en de community.
Maar elk ander bedrag is uiteraard ook van harte welkom.
Via een periodieke gift zijn deze jaarlijkse bijdragen volledig fiscaal aftrekbaar.

Er wordt naar gestreefd dat de school in het schooljaar 2025-2026 volledig zelfredzaam is met de bijdragen van de ouders en de community.

7. Helpt u mee met deze school voor de kinderen van Jamwelly?

U kunt Hope Academic Center helpen met:

Het zou enorm fijn zijn als een aantal mensen gedurende vijf jaar een vast bedrag willen bijdragen (b.v. 100 euro, maar elk ander bedrag is ook welkom).
Met een overeenkomst periodieke gift zijn deze bijdragen volledig fiscaal aftrekbaar.

Indien u gebruik wilt maken van een periodieke gift, dan kunt u de PDF van het formulier
"Overeenkomst periodieke gift" downloaden vanaf de homepage van onze website.
U kunt vervolgens in de PDF de gegevens invullen en daarna het ingevulde formulier na ondertekening naar onze stichting sturen voor aanvulling en voor ondertekening door onze stichting.
Daarna krijgt u het door onze stichting ondertekende formulier retour.

Via onderstaande links kunt u een filmpje van de school bekijken:
Klik hier voor filmpje met Nederlandse ondertiteling
Klik hier voor filmpje met Engelse ondertiteling





het logo van de school


kinderen van Jamwelly


het schoolterrein van Hope Academic Centre


Het schoolterrein vanaf de andere kant gezien


het grote schoolgebouw met twee leslokalen van 5,85 bij 6,85 en een klein kantoor





het kleine schoolgebouw met twee leslokalen van 5 bij 5 meter


leslokaal in het kleine schoolgebouw


schoolmeubilair



speelhoekje op het schoolterrein




het kleine toiletgebouw staat linksachter het kleine schoolgebouw


de drie toiletten en van de school en links een kleine bergruimte





de schooltuintjes



kinderen van de school bezig in de schooltuin

Juf Ellen




Kinderen in de klas







Michelle het hoofd van Hope Academic Center