Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Financieel

Voor projecten in Gambia is de stichting "Onderwijs voor Gambia" volledig afhankelijk van sponsorgelden. Via activiteiten, acties en giften moeten deze sponsorgelden worden verworven.

Deze pagina geeft een beknopt overzicht van de inkomsten en uitgaven en de geplande uitgaven voor de korte termijn.

Alle sponsorgelden gaan voor 100% naar projecten

Het is belangrijk te vermelden dat alle geld dat via acties is ingezameld en/of geschonken voor 100% terecht komt bij onze projecten in Gambia.
Reis- en verblijfkosten en organisatorische en administratieve uitgaven van vrijwilligers worden altijd door deze vrijwilligers zelf gedragen.

Bij de hulpverlening wordt ernaar gestreefd om geld zoveel mogelijk onder onze supervisie in Gambia te besteden (aan materialen, goederen en diensten); daardoor houden wij een optimale controle en grip op een juiste aanwending van het geld.
Bovendien wordt met deze werkwijze bereikt dat kwalitatief goede materialen en goederen worden verkregen.

Cumulatieve Inkomsten en uitgaven (in €) per 31 juli 2023

  2019 2020 2021 2022 2023
Begin saldo (Bank + Kas) per 1 januari 64.456 80.024 79.600 22.756 19.498
           
Inkomsten:          
7.763 878 1.480 524 407
2.628 3.140 5.063 3.207 25
12.370 18.040 16.915 16.960 960
1090 1.360 355 245 140
737 978 1.725 2.980 270
1.170 1.008 7.625 4.174 2.228
  15.000 650    
7.000 5.000      
  850 600   500
7.128 7.883 250 775 680
1.275 4.050 1.886 2619 2.435
96.585 9.000      
    2.637 1.153  
  2.050 2.230 40  
    55   500
  4.040      
    875    
    2.270 2.450 1.060
  1.000 10.270 2.167 1.000
24.895 6.210 18.018 5.737 955
  23.500      
  14.210 4.300 4.520  
162.641 118.197 77.204 47.551 11.160
         
Uitgaven:          
Operationele kosten   193      
Leer-, onderwijs- en hulpmiddelen 356 518      
College & bijscholing leerkrachten 339 1.105 1.051    
Transporten kleding en schoolspullen 2.640 4.081 9.670 2.519 615
Bijdragen aan sponsorkinderen 11.900 13.318 17.241 22.435  
Bijdragen aan schoollunch niet-gespons. kind. 2.310 889 4.132 2.500 2.520
Bijdragen aan schoollunch uit schoolfonds   500      
Bijdrage aan lesboeken   3.558 2.011 300  
Bijdrage uit schoolfonds   1.000   700  
Rijst voor arme gezinnen 1.256 787 4.399 4.380 492
Noodhulp / individuele hulp 397        
Noodhulp Corona   12.307 3.499    
Incidentele hulp     54   500
Kosten acties 635        
Santo-Su, Brufut project 726 749 328 330 503
Project Taxi bedrijf Abdou Saidy   4.020      
Project Manduar Nursery school 5.247 1.745      
Project Nursery + primary Jamwelly     46.648 4.240 763
Project Modou Lamin Njie     875    
Project Blindenschool GOVI in Serrekunda   956 10.196 2.131 936
Project doveninstituut/dovenschool   13.790      
Project Primary school Macouda 18.240 42.421 140 4.527 1.870
Project Primary school Macouda, leningen   2.000 21.500    
Project Gezondheidscentrum Macouda   6.412 11.053 5.000 20
Project Primary school Sukuta Madina 103.027 8.272 107 581 19
Project Tandzorg school Sukuta Madina     1.144 1.166 459
147.073 118.621 134.048 50.809 8.697
80.024 79.600 22.756 19.498  
        21.961


Een groot deel van de beschikbare middelen (21.961 €) is voor specifieke projecten en hulp ingebracht en heeft zodoende reeds een bestemming:

Bestemming Bedrag Toelichting
Fonds bijdragen aan gesponsorde kinderen 2.748  
Schoolfonds Lift Nursery/Primary + fonds lesboeken 351  
Rijstfonds 2.298  
Lunchfonds 2.007 Voor lunch niet-gespons. kinderen
Project Jamwelly 4.373  
Project Gezondheidscentrum Macouda 0  
Project Primary school Macouda 297  
Project Primary school Sukuta Madina 2.023  
Project Tandzorg school Sukuta Madina 520  
Transporten 3.377  
Project Santo-Su, Brufut 383  
Project Govi blindenschool 101  
Overige projecten / hulp 3.483  
Totaal per 31-07-2023 21.961  


Klik hier voor een overzicht van inkomsten en uitgaven per 31-07-2023

In 2012 is het schoolgebouw voor de nurseryschool afgebouwd:
- dak op de school
- deuren en ramen
- pleisterwerk binnen en buiten
- tegelvloeren in de lokalen, het kantoor en de veranda
- elektrische bedrading in het schoolgebouw aanleggen
- plafonds aanbrengen in de klaslokalen, de gang, de opslag en de het kantoortje
- het gebouw van binnen en buiten schilderen.

Eind 2012 is bij de school een toiletgebouw gerealiseerd met 2 toiletten voor jongens, 2 toiletten voor meisjes en 2 toiletten voor de leerkrachten (zie ook de pagina realiseren-toiletgebouw).
Ook zijn eind 2012 bij een klein werkplaatsje in Serrekunda de schoolmeubeltjes voor de twee leslokalen en het kantoor gemaakt. Lara Aspey uit Engeland heeft ter plaatse in Gambia voor de schoolmeubeltjes 750 euro bijgedragen.

De school is op 7 januari 2013 van start gegaan met 104 kinderen.

Eind september 2014 is gestart met de bouw van een 2e schoolgebouw met 2 extra leslokalen en een nieuw kantoortje/opslag voor Alimatou, het hoofd van de school.
Het kantoortje in het eerste schoolgebouw zal dan worden gebruikt als kamer voor de onderwijzers en als slaapplaats voor de night watchman.
Met deze uitbreiding heeft de Nursery school de beschikking over 4 leslokalen.

In september 2017 is in Sukuta Madina ook gestart met een eerste Primary klas.
De kinderen die het schooljaar 2016-2017 in de Nursery-3 klas zaten zijn toen doorgestroomd naar deze eerste Primary klas.
Voor deze uitbreidingen is de ruimte van het naaiatelier omgevormd tot leslokaal.
Het schooljaar 2020-2021 heeft de Primary school een Primary-1 t/m Primary-5 klassen met in totaal 240 kinderen..

Voor de exploitatie en de schoollunch van de Lift Nursery + Primary school is voor het schooljaar 2022-2023 ongeveer 25.000 euro nodig.
Dit geld komt van:
- de schoolbijdragen van de ouders van 4.200 dalasi (ofwel 70 euro) per kind.
- enkele (beperkte) bijdragen van de stichting Onderwijs voor Gambia

Samen met de community wordt werkgelegenheid ontwikkeld waarmee inkomen voor de school kan worden verkregen. Zo is geholpen met het opzetten van een cousmaalbedrijfje en een naaiatelier.
Echter deze bedrijfjes zijn geen succes geworden. Het was voor de community moeilijk om geschikte mensen te vinden die de verantwoordelijkheid voor deze bedrijfjes op zich konden nemen.
Derhalve is besloten om deze bedrijfjes te stoppen.
Zoals al eerder genoemd is de ruimte van het naaiatelier omgevormd tot leslokaal.
De cousmaalmachine is overgedragen aan het doveninstituut in Serrekunda.

Onze stichting krijgt regelmatig kleding voor volwassenen, kinderen en babies.
Deze kleding wordt naar Gambia getransporteerd waarbij onze stichting de transportkosten betaalt.
Bij een uitgiftepunt in de community kunnen vrouwen de kleding uitzoeken en tegen een kleine vergoeding meenemen.
Deze vergoedingen worden in de kas van de Lift Nursery school gestort als bijdragen voor de exploitatie van de school.

Voor kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om de schoolkosten te betalen wordt een sponsor gezocht voor een deel van deze kosten.
De kosten van de ouders zijn een schoolbijdrage (35€) en een bijdrage voor de schoollunch(35€), alles bij elkaar zo'n 70€ op jaarbasis. Daarnaast moeten de ouders nog zorgen voor een schooluniform, een sport setje en wat schrijfgerei en schriften.
We vragen sponsors om de 70€ voor de schoolbijdrage en schoollunch voor hun rekening te nemen.
De meeste ouders van de niet-gesponsorde kinderen zijn niet in staat om voor de schoollunch bij te dragen; vandaar dat onze stichting elk schooljaar een aanvullende bijdrage geeft voor de schoollunch.

Het schooljaar 2022 - 2023 hebben 230 kinderen in Sukuta-Madina een sponsor.
Van deze kinderen gaan 60 naar de Lift Nursery school in Sukuta Madina en 170 naar de Lift Primary school in Sukuta Madina.
Daarnaast worden het schooljaar 2022-2023 nog 9 kinderen die naar een andere Primary school gaan gesponsord.